top of page

המחשבה

ש בעברית , ם בערבית

השפות השמיות השימושיות, ערבית ועברית, מתייחדות בחוקיות פנימית הגורמת להטמעה ערכית דומה במשתמש. כך מתקיימת בין אנשים החושבים ודוברים בשפות אלו, קירבה איכותית במרחבי הבחירה

העולה על השוני התרבותי ומולידה אפשרות לקיום זהות על משותפת ויחודית. זהות זו תהא מוחשית

ביצירתו של מרחב השתייכות תועלתי אחד, עברי-ערבי, שקיומו אינו מותנה בהסדרים מדיניים,

אך בעצם היותו ישפיע ברכה על עיצובם ואופיים המעשי

bottom of page